tlp czasopismoINFORMACJA O CZASOPIŚMIE

Kwartalnik "Transport Logistyka Porty" jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Wydawcą jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Szczecinie

ADRES REDAKCJI

ul. Dworcowa 19/217
70 206 Szczecin
e mail: redakcja@sitkszczecin.org.pl
www.sitkszczecin.org.pl
tlp.sitkszczecin.org.pl

NAKŁAD

  • 800 egzemplarzy

DRUK

  • ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna
    al. Piastów 42
    71 062 Szczecin, tel. +48 91 435 19 00

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma:

Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie wydawnictwa z kwartalnym opóźnieniem.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © Transport Logistyka Porty 2015-2017

INFORMACJE DODATKOWE

Za wydrukowanie artykułu autorzy nie otrzymują honorarium. Za treść i formę ogłoszeń oraz reklam redakcja nie odpowiada.

BAZY INDEKSUJĄCE ARTYKUŁY TLP